گزیده ای از سخنان شهید بزرگوار مصطفی چمران

گزیده ای از سخنان شهید بزرگوار مصطفی چمران:

آنان که به من بدی کردند
، مرا هشیار کردند

 آنان که از من انتقاد کردند ، به من راه و رسم زندگی آموختند

 آنان که به من بی اعتنایی کردند ، به من صبر وتحمل آموختند

 آنان که به من خوبی کردند ، به من مهر و وفا ودوستی آموختند

 پس خدایا :

به همه ی آنانی که باعث تعالی دنیوی واخروی من شدند ،

خیر ونیکی دنیا وآخرت عطا بفرما .