بسیج کارکنان

عضویت در پایگاه بسیج کارکنان و یا تبدیل وضعیت از عادی به فعال

عضویت در پایگاه بسیج کارکنان و یا تبدیل وضعیت از عادی به فعال

به اطلاع می رساند در صورتی که خواستار عضویت در پایگاه بسیج کارکنان واحد دماوند ، تبدیل عضویت از عادی به عضویت فعال ، تعویض یا دریافت کارت بسجی فعال می باشید در اسرع وقت ه پایگاه و یا اداره امتحانات مراجعه نمایید و یا با داخلی 2234 تماس حاصل نمایید.

ادامه مطلب